Polityka prywatności

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU INTERNETOWEGO HTTPS://FUNDACJAAYOLA.PL/

 

INFORMACJA DLA SUBSKRYBENTÓW NEWSLETTERA

 

INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRE DOKONAŁY DAROWIZNY NA RZECZ FUNDACJI ORAZ OSÓB, KTÓRE KONTAKTUJĄ SIĘ Z FUNDACJĄ W JAKIEJKOLWIEK FORMIE (TELEFONICZNIE, ZA POŚREDNICTWEM E-MAILA, FORMULARZA KONTAKTOWEGO, LISTOWNIE) ORAZ OSÓB, Z KTÓRYMI KONTAKTUJE SIĘ FUNDACJA (TELEFONICZNIE, ZA POŚREDNICTWEM E-MAILA, LISTOWNIE)

Informacje ogólne

Celem Polityki Prywatności jest m.in. realizacja obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), dalej: „RODO”.

Kto jest Administratorem Pana/Pani danych osobowych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja „AYOLA” z siedzibą w Zakopanem, ul. Smrekowa 13, 34-500 Zakopane, KRS:

0000900569, NIP: 7361736364, REGON: 388973963, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, dalej: „Fundacja „AYOLA”.

Może się Pan/Pani z nami skontaktować w następujący sposób: 

1)   listownie na adres: Fundacja „AYOLA”, ul. Smrekowa 13, 34-500 Zakopane,

2)   poprzez e-mail: [email protected].

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe: 

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach i podstawach prawnych:

1.   Udzielanie odpowiedzi na zapytania kierowane przez Pana/Panią oraz kontaktowanie się z Panem/Panią w sprawach, z którymi zwrócił się Pan/Pani do Nas m.in wysyłając wiadomość na nasz adres e-mail. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na potrzebie udzielenia odpowiedzi.

2.   Informowanie Pana/Pani poprzez Newsletter, w szczególności o działalności statutowej Fundacji „AYOLA”, aktualnościach, wydarzeniach. Podstawą prawną jest wyrażona przez Pana/Panią zgoda na przetwarzanie danych osobowych i przesyłanie takich informacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

3.   Przyjmowanie i realizacja, m.in. darowizn od Pana/Pani na rzecz Fundacji „AYOLA” (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) i wypełnianie obowiązków prawnych, w szczególności podatkowych, ciążących na Nas (art. 6 ust. 1 lit c RODO).

4.   Ustalenie, zabezpieczenie i dochodzenie ewentualnych roszczeń zarówno po Naszej stronie, jak i Pana/Pani. Podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Odbiorcy danych:

Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym świadczącym na rzecz Administratora usługi, takie jak usługi prawne, audytorskie i księgowe, jak również dostawcom usług informatycznych, w tym poczty elektronicznej. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Jak długo przechowujemy dane osobowe:

Będziemy przechowywać Pana/Pani dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji określonych powyżej celów. W przypadku:

1.   gdy kontaktował się Pan/Pani z Nami, Pana/Pani dane będą przetwarzane przez okres 1 roku od zakończenia kontaktu,

2.   gdy zapisał się Pan/Pani do Newslettera, Pana/Pani dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody,

3.   gdy Pana/Pani dane przetwarzane są w związku z przekazaniem darowizny, Pana/Pani dane będą przetwarzane przez okres wynikających z przepisów prawa.

Jeżeli Pana/Pani dane osobowe nie będą już niezbędne do celów, dla których były przetwarzane, będziemy je przetwarzać w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami zarówno po Naszej stronie, jak i Pana/Pani, jedynie przez okresy przedawnienia roszczeń, określone w przepisach prawa.

Konsekwencje niepodania danych osobowych

Poza przypadkami, w których podanie danych osobowych stanowi wymóg prawny, podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże ich niepodanie utrudni lub uniemożliwi nam realizację celów określonych powyżej.

Jakie ma Pan/Pani prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

Gwarantujemy realizację wszystkich uprawnień przysługujących Panu/Pani na podstawie postanowień RODO.  W związku z powyższym:

1.   Ma Pan/Pani prawo do uzyskania od Nas informacji, w jaki sposób oraz w jakim zakresie przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do nich;

 

2.   Jeżeli zauważy Pan/Pani, że przetwarzane przez Nas dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne, ma Pan/Pani prawo żądać ich sprostowania lub uzupełnienia;

 

3.   Może Pan/Pani żądać usunięcia danych osobowych, które Pana/Pani dotyczą:

a)   jeżeli Pana/Pani dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały przez Nas zebrane;

b)  udzielona przez Pana/Panią zgoda zostanie cofnięta;

c)   zgłosi Pan/Pani sprzeciw co do przetwarzania danych osobowych i nie występują nadrzędne, prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;

d)  Pani/Pana dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;

e)   dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

4.   Może Pan/Pani żądać ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych osobowych:

a)   jeżeli kwestionuje Pan/Pani prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Nam sprawdzić ich prawidłowość;

b)  jeżeli uważa Pan/Pani, że przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe w sposób niezgodny z prawem, ale nie chce Pan/Pani, aby zostały usunięte;

c)   okaże się, że Pana/Pani dane osobowe nie są Nam już potrzebne do celów, dla których je zebraliśmy, ale mogą być potrzebne Panu/Pani do dochodzenia lub obrony roszczeń;

d)  wniesie Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych – do czasu ustalenia, czy Nasz prawnie uzasadnione interesy są nadrzędne wobec podstaw Pana/Pani sprzeciwu 

5.   W stosunku do Pana/Pani danych osobowych, które przetwarzamy w oparciu o Nasz uzasadniony interes prawny, ma Pan/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania takich danych, z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją.

6.   W stosunku do Pana/Pani danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Pana/Pani zgody, ma Pan/Pani prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

7.   Jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywa się na podstawie:

a)   Pana/Pani zgody lub

b)  przetwarzanie odbywa się w sposób automatyczny 

ma Pan/Pani prawo do otrzymania od Nas danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego (np. w formacie pdf.). Może Pan/Pani  przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy to My przesłali je innemu administratorowi. Zrobimy to jednak tylko w przypadku, jeśli takie przesłanie będzie technicznie możliwe.

8.   Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem przez Nas Pana/Pani danych osobowych do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

W odniesieniu do Pana/Pani danych osobowych jako Użytkownika Serwisu nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani nie stosujemy profilowania. Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt z Nami. Dane adresowe podano powyżej.

 

POLITYKA COOKIES

Poniższy wzór polityki cookies chroniony jest prawem autorskim, które przysługują IAB Polska. Źródło informacji:  http://wszystkoociasteczkach.pl/.

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Fundacja „AYOLA” z siedzibą w Zakopanem.

 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

  3. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

 1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 2. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 

 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 2. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 3. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

 

 

Nr konta

mBank 4‍1 1‍1‍4‍0 2‍0‍0‍4 0‍0‍0‍0 3‍7‍0‍2 8‍1‍3‍4 6‍7‍1‍5

numer IBAN PL 4‍1 1‍1‍4‍0 2‍0‍0‍4 0‍0‍0‍0 3‍7‍0‍2 8‍1‍3‍4 6‍7‍1‍5

numer BIC BREXPLPWMBK